Saturday, July 9, 2011

* भगवान बुध्दांचा दु:ख मूक्‍तीचा मार्ग * लेखक – आर.के.जुमळे


अनुक्रमणिका
अ.क्र.
प्रकरण
विषय
पहिले
भगवान बुध्दाच्या शिकवणीचे लक्षणे
दुसरे
दु:खाची पुर्वपिठीका
तिसरे
भगवान बुध्द - नव्या प्रकाशाच्या शोधात
चवथे
पहिले आर्यसत्य - दु:ख
पांचवे
दुसरे आर्यसत्य - दु:ख समुदय
सहावे
प्रतित्यसमुत्पादाचा सिध्दांत
सातवे
प्रतित्यसमुत्पादाच्या बारा कड्यांचे विवरण
आठवे
तिसरे आर्यसत्य - दु:खनिरोध
नववे
चवथे आर्यसत्य - दु:ख निरोधगामिनी प्रतिपदा
१०
दहावे
आर्य अष्टांगिक मार्ग
११
अकरावे
प्रज्ञा
१२
बारावे
शील
१३
तेरावे
समाधी
१४
चवदावे
दहा पारमिता


No comments: